apmirti

apmirti
apmir̃ti, apmìršta, àpmirė; SD204, R128 1. intr. K pasidaryti beveik negyvam, pusiau mirusiam: Keletą nedėlių pasirgusi, apmirė ir parbuvo mažne negyva keturias dienas M.Valanč. Boba kap žudėj[o] žiedą an piršto, tai ir àpmirė mergelė (ps.) Rod. Bitė žiemą neapmiršta J.Krišč. | Javų grūdas, žemėn pasėtas, apmiršta ir pūsta A.Baran. Iš žaizdų su sutriuškintais audiniais pašalinti apmirusias dalis . ^ Pagavom barsiuką, pririšam kieme už lenciūgo, vaikščioja kaip apmiręs (nelinksmas) Rm. Salė dar pustuščia, publika kaip apmirusi (lėtai) renkasi Žem. 2. intr. Lkv po truputį išmirti: Seniejai čia pernai labai àpmirė Pp. Àpmirė čia daug žmonių Grg. Labai apimirė iš senesnių ir iš jaunesnių, dabar visi jauni Krs. 3. refl. nustoti gyventi: Tik mislini, kad apsimirtái greičiau Btr. 4. intr. būti ištiktam epilepsijos priepuolio: Mergytė apmirusi ėmė tampytis, narelius sukioti, laužyti Vaižg. Antryt àpmirė ir vėl už mėnesio àpmirė Lp. Kai apmìršta, razplėšt marškiniai ir numest (priet.) Ad. Anas in savaitės dukart apmìršta nuomariu Ktk.R65, M netekti sąmonės, apalpti: Dabar jis pamislijo, kad ji iš to džiaugsmo apmirė BsPIV72. Tad motinos rankas laužė, plaukus plėšdamos ir apmirdamos SGI52. 5. intr. SD143,446, R netekti jautrumo, nutirpti (apie kurią nors organizmo dalį): Mano koja buvo apmìrusi K. Liežuvis pusiau apmirė trokšdamas SGII9. 6. intr. pasidaryti nejudriam, sustingti ko nors paveiktam, patekus į tam tikrą būseną: Jis prišliaužė prie skardžio krašto ir apmirė, pasigėrėjimo pagautas . Kai pasakiau apie jo darbus, tai iš baimės àpmirė Vl. Pamatę tokius baisius liežuvius, visi apmirė MPs. Išmintingiejai broliai apmirė, nes žinojo, kad bėda bus ne durniui, ale aniems BM253. Àpmiriau mirtinai, pamačiusi žvakelę pri užpakalio Dr. Į darželį įeidama, ant rūtelių apmirdama: Ai, rūtelės žaliosios, linksma buvau, kaip sėjau JV253. Piršlio balsą išgirdusi, ant rūtelių apmirusi JV476. | prk.: Norėjo surikti, tačiau balsas apmirė krūtinėje . 7. intr. prk. pasidaryti ramiam, tyliam: Ponas Anupras, nepasiekęs tikslo, prityręs daugel smūgių, galų gale apmirė savo skausme LzP. Apmirusį miestą sudrebino baisus sprogimas, ir pro klevus į dangų pakilo juodų dūmų stulpas J.Dov. Per fabriko kiemą nuūžė vėjas ir apmirė griuvėsiuose J.Dov. 8. intr. prk. nustoti gyvai, veikliai reikštis: Mieste visiškai apmirė kultūrinis gyvenimas sp. Krizės metu kur kas daugiau nusmuko žemės ūkio ir pramonės gamyba, apmirė prekybos apyvarta . Draugijos gyvenimas turėjo apmirti . Laki Mortos vaizduotė apmirė J.Avyž. 9. tr. būti mirštančio vilkėtam, gulėtam: Apmìrusio drabužių nenoria imti J. Rakaliams atiduoda tus marškinius àpmirtus KlvrŽ. Àpmirtos drobulės KlvrŽ. Àpmirtą lovą visumet liuob išplaus Šts. 10. tr. mirštant nuslėpti, nepasakyti, kur padėta (pinigai): Mirė senis ir piningus apmirė: kas beras nežinodamas, kur senis paslėpė Šts. Mirdamas nė pačiai piningų nepaliko, bet apmirtiejai piningai pasirodė sapnė[je] Šts. 11. intr. labai atsidėti: Ans apmiręs (stipriai) laiko BzF142. | refl.: Lyg apsimir̃damas (mėšlungiškai) ką nutverti KI709.
◊ blùsos àpmirė juok. sakoma labai išsigandus: Išgirdus lauke šaudant, iš baimės visos blùsos àpmirė Jnš. Ir jaučiu, kad visos mano blusos apmirė V.Piet. širdìs àpmirė pasidarė baisu: Širdis jai apmirė, pakinkas pakirto, ėmė mušt į galvą kraujas A.Vien. Mano širdis kap mirte apmirė Prn. Aš susišukavau plaukus ir apmirusia širdimi atidariau pirkios duris . Sprogus netoli sviediniui, iš baimės širdis apmirė Jnš.
širdìs kraujù àpmirė pasidarė labai gaila: Širdis krauju apmirusi, rūteles atminusi LTR.
\ mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; pamirti; papamirti; permirti; primirti; užmirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apmirti — apmir̃ti vksm. Labai̇̃ nušãlus, audiniai̇̃ apmi̇̀ršta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mirti — mir̃ti, mìršta (mìra Zt), mìrė intr. K; SD101,380, R 1. netekti gyvybės, nustoti gyventi: Aš nenoriu mirti, nei žemelėj pūti, – aš gyventi trokštu su tavim drauge S.Nėr. Mirė žmonys, it lapas rudenį krito M.Valanč. Sunku mirti be vilties, savo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirti — pamir̃ti, pamìršta, pàmirė intr. 1. CI42, R, KII342 nustoti gyventi, mirti: Nemaž pàmirė žmonių J. Mano vyras seniai pàmirė Mrp. Kap pamir̃s seni, kur ji dėsis? Azr. Tiek suvalgei, dabar pamirsì Sem. Kap motulė pàmirė, likau sirata Eiš. Nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmirti — užmir̃ti, užmìršta, ùžmirė 1. intr. numirti, netekti gyvybės: Ùžmirė visi [sẽniai] Ker. Jo sūnėnas jau užmirė Jz. 2. intr. apmirti, pasidaryti pusiau mirusiam: Ažumirštu badu SD433. Rudenį musės užmìršta, pavasarį atsigynas vėl Akm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apalpti — apal̃pti intr. K; SD145 netekti sąmonės, apmirti: Iš skausmo net apal̃po Dkš. Iš baimės ko neapalpaũ Jnš. Nuo slabnumo širdies apalpo ana J. Tas pavargulis badu tur apal̃pti ir prapulti BPII199. Dieną apalpau dėlei karščio bei naktį dėlei šalčio …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmerdėti — intr. 1. M.Valanč apalpti: Iš silpnumo ligonis apmerdėjo šįryt J. Geivėte atsigeivėjo apmerdėjusi boba JI423. Apmerdmi N. 2. netekti gyvybės ženklų, apmirti, sustingti: Į apmerdėjusią sprogymę glaudyti (skiepijant medelius) S.Dauk. merdėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirdinėti — 1. Onš, Lp iter. dem. apmirti 4: Duktė apmirdinėja Lz. Nuo mušimo jis apmirdinėdavo Mrp. Girdėjau, kad jūs Jonas apmirdinėja Pns. 2. intr. po truputį išmirti, išmirinėti: Apmirdinėjo seniejai Šts. mirdinėti; apmirdinėti; atmirdinėti; išmirdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirdyti — intr. nuomariu apmirti: Ana prigimė iš mažų dienų ir apmir̃dė an dievaičio dukart Pls. mirdyti; apmirdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirinėti — 1 apmirinėti Klt iter. dem. apmirti 4. mirinėti; apmirinėti; išmirinėti; pamirinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirėti — intr. apmirti, apalpti: Anas dėl jos kiek kartų buvo apmirėjęs, kai až jo nejo Ml. mirėti; apmirėti; permirėti; užmirėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”